www.iiso.gr - Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Δικαιολογητικά για πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ τι πρέπει να γνωρίζετε

 1. Αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας
 2. Εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας τον οποίο συμπληρώνει ο θεράπων ιατρός σας. Αν ο θεράπων ιατρός σας, βρίσκεται σε δημόσιο νοσοκομείο, θα πρέπει να κάνετε αίτηση στο πρωτόκολλο, για να τον παραλάβετε 20 μέρες περίπου μετά.
  1. Η Γνωμάτευση του θεράποντος-παραπέμποντος ιατρού, θα είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του. Αντίγραφο γνωμάτευσης σε καμμία περίπτωση δε θα γίνεται δεκτό.
  2. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού δηλαδή ονοματεπώνυμο ΑΜ ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικός Σύλλογος ,Ειδικότητα, Φορέας εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ), τηλέφωνο, FAX, E-MAIL, θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης. Στην ανωτέρω γνωμάτευση θα εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή.
  3. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής.
  4. Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ,κλπ.
  5. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής,(π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτά.
  6. Αν συνυπάρχουν πολλές ασθένειες μαζί, τον εισηγητικό φάκελο τον συμπληρώνει ο ιατρός του κύριου νοσήματος και για τα υπόλοιπα νοσήματα παίρνετε γνωμάτευση από τους ιατρούς σας, που βέβαια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ΑΜ ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικός Σύλλογος κ.λπ.)
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για ανήλικα τέκνα: πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης και για τους μετανάστες).
 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (τις σελίδες με τα στοιχεία του ασφαλισμένου και την τελευταία θεώρηση).
 5. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ (από οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο).
 6. Αποδεικτικό δ/νσης κατοικίας (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΝΕΡΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας).
 7. Αντίγραφο της τελευταίας απόφασης αναπηρίας.
 8. Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από το φορέα.
 9. Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα) ή σε περιπτώσεις προσφυγής ασφαλισμένων σε ΒΥΕ. Άποροι οι οποίοι αιτούνται παροχές από την Πρόνοια δεν προσκομίζουν παράβολο είσπραξης.
 10. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο) ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο. Γι`αυτό θα χρειαστεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του βεβαιώσαντος ιατρού για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του προς εξέταση ασθενούς. Δεν απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση, εάν αναγράφεται η αδυναμία προσέλευσης στη βασική ιατρική γνωμάτευση ή στο πιστοποιητικό νοσηλείας.

Εφόσον συγκεντρωθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά( διοικητικά και ιατρικά) γίνεται ο ιατρικός προέλεγχος και αν τα στοιχεία είναι πλήρη καταχωρείται η αίτηση. Μετά την καταχώρηση της αίτησης ηλεκτρονικά, θα αποσταλεί ειδοποιητήριο.