Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας με Επίκεντρο τον Ασθενή

Καλές Πρακτικές Πληροφορικής & Διαλειτουργικότητας

Το Συνέδριο Health IT Conference 2018 “Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας με επίκεντρο τον Ασθενή: Καλές Πρακτικές Πληροφορικής & Διαλειτουργικότητας” στοχεύει στο να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών-ΤΠΕ στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος υγείας.

Το Συνέδριο σκοπεύει να φέρει κοντά τόσο διοικητικά στελέχη, όσο και στελέχη πληροφορικής, επαγγελματίες υγείας αλλά και κάθε άλλο εμπλεκόμενο, ώστε να συζητηθούν τα πιο φλέγοντα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και να παρουσιαστούν σημαντικές δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της υγείας.